RSS

ข้อมูลโรงเรียน

1.  สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียน 

                โรงเรียนมิตรภาพวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  20  หมู่  1  บ้านหนองระหาร  ตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์  044 – 249556  โทรสาร  044 – 249556  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีเนื้อที่ 30 ไร่ (ปัจจุบันมีเนื้อที่จำนวน 31 ไร่ 33 ตารางวา )  เดิมเป็นโรงเรียนภู่วิทยา(สาขาโนนตาเถร)        

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา จัดตั้งก่อตั้งด้วยน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องชาวตำบลโนนตาเถร และชาตำบลดอนยาวใหญ่โดยมีความมุ่งหวังต้องการให้บุตรหลานได้มีที่เรียนหนังสือใกล้บ้าน ไม่ต้องไปเรียนหนังสือไกลถึงในตัวเมือง หรือต่างอำเภอ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  โดยการนำของ นายคำสิงห์ บรรยงค์ กำนันตำบลโนนตาเถร นายไพศาล การบรรจง ผู้ใหญ่บ้านโนนตาเถร นายเขียน บรรดาศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิบ้านโนนตาเถร  ( อดีตหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอประทาย ) พ่อค้าและประชาชน  ชาวตำบลโนนตาเถรได้ดำเนินการหาที่ดินได้โดยใช้ที่สาธารณประโยชน์ของสภาตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ป่าช้าเก่าบ้านโนนตาเถร ซึ่ง

นายขน พะธะนะ กำนันดอนยาวใหญ่และคณะกรรมการตำบลดอนยาวใหญ่ ได้ให้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา จากนั้นโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง ขนาด 6 x18 ตารางเมตร จำนวน 3 ห้องเรียน ด้วยการสนับสนุนของ ส.ส.วิรัช รัตนเศรษฐ์ ให้งบประมาณ 100,000 บาทและได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2537

                8 กุมภาพันธ์ 2539 พระครูวิจิตรวิหารวัตร (หลวงปู่จวบ) วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร บริจาคทรัพย์เพื่อต่อเติมอาคารเรียนจำนวน 2 ห้อง และเดินกระแสไฟฟ้า

เข้าอาคารเรียนเป็นเงิน 200,000 บาท

                30 ตุลาคม 2539 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ-ใต้ออกค่ายอาสาพัฒนา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง มูลค่า 145,000 บาท

                16 พฤษภาคม 2537 เปิดทำการสอน โดยมีนายปัญญา มีระหันนอก ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 42 คน โดยใช้หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนตาเถร สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมาได้ย้ายมาดำเนินการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมิตรภาพวิทยา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2537

                10  สิงหาคม  2540  ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนมิตรภาพวิทยา  เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                7  พฤษภาคม  2542  ได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้บริหารโรงเรียนมิตรภาพวิทยาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

                1.  นายปัญญา      มีระหันนอก                         พ.ศ. 2537 – 2544 (เสียชีวิต)

                2.  นายมนัส         แดงสระน้อย                        พ.ศ. 2544 –  2552

                3.  นายวิทยา        ดวงใจ                      พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนมิตรภาพวิทยา  เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีแผนชั้นเรียน  2 : 1 : 1 / 2 : 1 : 1  จำนวน  8  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  162  คน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน รูปจับมือกลางหนังสือล้อมรอบด้วยช่อมะกอก

หมายถึง  ความร่วมมือกันระหว่างประชาชนของรัฐ สร้างให้เกิด     ความอุดมสมบูรณ์แห่งการส่งเสริมปัญญา

ปรัชญาโรงเรียน                                  ปัญญา นรานํ รัตนํ

ปัญญาเป็นรัตนของนรชน

คติพจน์                                                  ขยัน  สามัคคี  มีวินัย

    สีประจำโรงเรียน                               ฟ้า – แสด             

                                                                    สีฟ้า  หมายถึง  ความปรารถนาอันสูงสุด

                                         สีแสด  หมายถึง  ความสดใสไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                        ค้นโมกมัน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน                      ดอกเทียน

อักษรย่อ                                                ม.ภ.

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ              จำนวน    9    โรงเรียน

1.  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร

2.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง

3.  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง

4.  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย

5.  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง

6.  โรงเรียนบ้านนาดี

7.  โรงเรียนบ้านดอนยาว

8.  โรงเรียนบ้านคูเตยราษฎร์สามัคคี

9.  โรงเรียนบ้านเสว

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  นายเขียน  บรรดาศักดิ์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                         ประธาน

2.  นายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                         กรรมการ

3.  นางเพ็ญศรี   ชัยชนะ                  ผู้แทนผู้ปกครอง                                                  กรรมการ

4.  พระปลัดสุพิศ  ฉวิวณฺโณ            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                           กรรมการ

5.  นางนิตยา  ศุภพล                         ผู้แทนครู                                                               กรรมการ

6.  นางสาวภาวิณี  ชิดดีนอก            ผู้แทนศิษย์เก่า                                                      กรรมการ

7.  นายสุทน  ทองดีนอก                   ผู้แทนองค์กรชุมชน                                           กรรมการ

8.  นายสุนทรพงษ์  มณีสุคนธ์         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

9.  นายวิทยา  ดวงใจ                          ผู้อำนวยการโรงเรียน                         กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามอันดับ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

 

ตำแหน่ง /  อันดับ จำนวน หมายเหตุ
ชาย หยิง รวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 1  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
ครูเชี่ยวชาญ  
ครูชำนาญการพิเศษ  
ครูชำนาญการ 1 3 4  
ครู 2 2  
ครูผู้ช่วย 1 2 3  
รวม 3 7 10  

 

ข้อมูลทั่วไป

1. พื้นที่สถานศึกษา  จำนวน  33  ไร่  33  ตร.วา

2. ครู  ชาย  3  คน  หญิง  10  คน  ผู้บริหาร  1  คน 

3. เปิดสอน ชั้น  ม.  1 – 6    จำนวนนักเรียน  162   คน

ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 

ประเภทอาคาร จำนวน  ปีงบประมาณ  วงเงิน
1. อาคารกึ่งชั่วคราว 1  หลัง 2537 100,000
2. อาคารแอนกประสงค์ 1  หลัง 2539 145,000
3.อาคารเรียนกึ่งถาวร 1  หลัง 2542 1,200,000
4.ห้องน้ำ  –  ห้องส้วม 1  หลัง 2542 210,000
5.อาคารแบบ 216 ล    ปรับปรุง  46    5.1 บ้านพักครู แบบ 207

5.2  บ้านพักครู  แบบ 203 /27

5.3 บ้านพักภารโรง

5.4  ห้องน้ำห้องส้วม

         แบบ  6/27

5.5 สนามบาสเก็ตบอล

      แบบ  FIFA

5.6  ถนน  ค.ส.ล  5×0.12×230

1  หลัง1  หลัง2  หลัง

1  หลัง

1  หลัง

1  สนาม

2547 13,782,000
       
Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: